Co jest potrzebne do wystawienia świadectwa pochodzenia?

handel miedzynarodowy

Międzynarodowa wymiana handlowa wymaga dopełnienia wielu formalności prawnych, aby przewiezienie danego towaru z jednego kraju do drugiego było możliwe. Jedną z takich formalności jest świadectwo pochodzenia. Jest niezbędne w przypadku transportu niektórych produktów. Czym dokładnie jest świadectwo pochodzenia i co jest potrzebne do jego wystawienia?

Świadectwo pochodzenia – co to jest?

Świadectwo pochodzenia towaru, czyli certificate of origin to dokument eksportowy sporządzany w przypadku transportu międzynarodowego. Każda firma transportowa powinna znać definicje tego dokumentu oraz sytuacje, kiedy jego wystawienie jest obowiązkowe. Świadectwo pochodzenia towaru wymagane jest przez instytucje celne w kraju importera. Dokument ten zawiera potwierdzenie pochodzenia danego towaru. Jeśli nie zostanie sporządzony poprawnie w przypadku towarów, które muszą mieć potwierdzenie pochodzenia, wwóz na teren kraju importera będzie niemożliwy. Może się zdarzyć również, że towar będzie musiał wrócić do kraju eksportera. Dlatego warto powierzyć wystawienie świadectwa pochodzenia specjalistom, takim jak Maximus Spedycja z własną agencją celną.

Co najpierw należy wykonać wystawiając świadectwo pochodzenia?

Przedsiębiorcy chcący uzyskać świadectwo pochodzenia towaru po raz pierwszy muszą do wniosku dołączyć między innymi aktualny wydruk KRS, CEIDG, potwierdzenie nadania REGONu oraz NIPu. Ponadto niezbędna jest faktura eksportowa, dokumenty potwierdzające pochodzenie oraz potwierdzenie dokonania niezbędnych opłat. Po dopełnieniu wszelkich formalności Krajowa Izba Gospodarcza wydaje świadectwo pochodzenia towaru z pieczęciami i podpisami.

Jakie towary wymagają posiadania świadectwa pochodzenia?

Świadectwo pochodzenia towaru jest dokumentem wymaganym tylko w przypadku przewożenia między państwami niektórych grup towarów. Przede wszystkim transport  międzynarodowy  produktów rolnych oraz pochodzenia zwierzęcego wymaga posiadania certyfikatu pochodzenia. W innym wypadku towar nie zostanie dopuszczony do obrotu w kraju importera. Ponadto do produktów, podczas transportu których konieczne jest posiadanie świadectwa pochodzenia, należą tekstylia oraz minerały. Warto mieć na uwadze, że dokument pochodzenia może być wymagany przez importera nawet w przypadku pozostawania we wspólnocie Europejskiej obu ze stron.

Zobacz również