Jak przebiega postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa?

sprawa sadowa

Jak przebiega postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które stanęły przed taką koniecznością. Proces ten może być skomplikowany i stresujący, szczególnie dla osób nieznających przepisów prawa. Warto zatem przyjrzeć się bliżej krok po kroku, jak przebiega postępowanie sądowe mające na celu ustalenie ojcostwa.

Wstępne informacje

Postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa to proces cywilny, który został uregulowany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz Kodeksie Postępowania Cywilnego. Proces ten może zostać wszczęty z inicjatywy osoby mającej interes prawny w tej sprawie, takiej jak np. matka dziecka, osoba uznana za ojca czy też domniemany ojciec dziecka. Warto również dodać, że istnieje możliwość ustanowienia ojcostwa na drodze pozasądowej, poprzez akt uznania ojcostwa sporządzony przez kierownika USC lub notariusza.

Wnioski

Pierwszym etapem rozpoczęcia postępowania jest złożenie wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. Wnioskodawca powinien wskazać przede wszystkim, kogo uważa za ojca dziecka oraz przedstawić dowody, które mają na celu wykazanie związku pomiędzy pozwanym a dzieckiem. Pomoc przy sporządzaniu takiego dokument zapewnia np. Kancelaria Adwokacka z Oświęcimia.

Postępowanie dowodowe

Sąd rozpatruje wniosek oraz zgłoszone dowody. Przeważnie sąd nakazuje przeprowadzenie badań z zakresu genetyki (tzw. badania DNA) w celu potwierdzenia lub obalenia twierdzeń wnioskodawcy. Badania te mają bardzo wysoką skuteczność i są uznawane za niezwykle wiarygodne. Zgoda na przeprowadzenie badań genetycznych jest wymagana od pozwanego, a w przypadku jego braku, sąd może nakazać wykonanie badań także bez tej zgody.

Wyrok sądu

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego oraz ocenie zgromadzonych dowodów sąd wydaje wyrok w sprawie ustalenia ojcostwa. Wyrok taki może być wydany na korzyść lub niekorzyść wnioskodawcy, w zależności od zgromadzonych materiałów dowodowych oraz stanu faktycznego sprawy. Proces ustalenia ojcostwa kończy się prawomocnym orzeczeniem sądu, które jest wiążące dla wszystkich zainteresowanych stron.

Apelacja

Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z wyrokiem sądu, istnieje możliwość złożenia apelacji do sądu wyższej instancji. Apelacja powinna być jednak oparta na konkretnych zarzutach dotyczących przepisów prawa bądź oceny dowodów. Nie można kwestionować wyroku jedynie dlatego, że nie odpowiada on naszym oczekiwaniom.

Zobacz również