Zasady podziału majątku po rozwodzie

podzial majatku

Rozwód może wiązać się z wieloma konfliktami i rodzić wiele kwestii spornych. Do jednej z nich należy podział majątku. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, co należy do majątku wspólnego małżonków i w jaki sposób może dojść do jego podziału. Podpowiemy też, jak działać, by podział majątku był satysfakcjonujący dla obu stron.

Majątek wspólny i osobisty małżonków

Majątek wspólny tworzą przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowe. Należą do nich:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę,
 • dochody z działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków,
 • środki gromadzone na rachunku otwartym i pracowniczym funduszu emerytalnym,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Natomiast majątek osobisty każdego z małżonków tworzą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa i powstaniem wspólności ustawowej,
 • przedmioty majątkowe nabyte w procesie dziedziczenia, przez zapis lub darowiznę,
 • przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, aparat słuchowy),
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia.

Wszystkie przedmioty majątkowe należące do majątku osobistego każdego z małżonków wskazuje art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Majątek osobisty nie podlega podziałowi po rozwodzie.

Sądowny i umowny podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego może nastąpić na drodze sądowej lub w toku porozumienia rozwodzących się małżonków. Jak wyjaśnia kancelaria KPC na Mokotowie w Warszawie, umowny podział majątku niesie korzyści nie tylko w kontekście satysfakcji z wyroku, ale również tempa przebiegu postępowania. Dodaje też, że jeśli między małżonkami występuje spór o podział majątku, przeprowadzenie podziału na drodze sądowej nie jest jedynym rozwiązaniem. Małżonkowie mogą udać się na mediacje prowadzone przez adwokata, który wykorzystując wiedzę i doświadczenie może pomóc stronom osiągnąć polubowne rozwiązanie sporu.

Wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać:

 • oznaczenie stron postępowania (wnioskodawcę i uczestnika),
 • dokładne określenie składników majątku podlegających podziałowi,
 • dowody prawa własności do wskazanych przedmiotów majątku wspólnego,
 • odpis z księgi wieczystej, jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość,
 • inne dowody prawa własności, na przykład dowód zakupu, dowód rejestracyjny,
 • wyrok rozwodowy.

Zobacz również