Kompetencje a kwalifikacje — jakie są między nimi różnice?

praktyka

W życiu codziennym terminy „kompetencje” i „kwalifikacje” często używane są jako synonimy. Mówi się, że ktoś jest kompetentny lub wykwalifikowany, wtedy gdy ktoś ma wystarczające umiejętności lub predyspozycje, aby poradzić sobie z odpowiednimi zadaniami. Powstaje pytanie, czy synonimiczne użycie tych terminów jest uzasadnione, czy też nie ma kryteriów pozwalających na rozróżnienie między tymi słowami. Jakie są między nimi różnice? Podpowiadamy.

Kwalifikacje a kompetencje — teoria

Kwalifikacje ograniczają się do spełnienia określonych zapytań lub wymagań (aspekt użyteczności). Są związane z przedmiotem i koncentrują się na możliwościach rozwoju jednostki i zdolności do działania. W związku z tym termin kwalifikacja jest używany częściej, gdy mamy na myśli właściwości zorientowane na zapotrzebowanie (np. ktoś ma kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu, tj. może spełnić określone wymagania). Kwalifikacje są ograniczone do bezpośredniej, związanej z pracą wiedzy, umiejętności i zdolności i odnoszą się do konkretnej osoby. Tutaj staje się jasne, że pojęcie „kwalifikacje” należy zdefiniować w węższym zakresie niż pojęcie kompetencji, ponieważ oznaczają bezpośrednią wiedzę, zdolności i umiejętności i to w odniesieniu do określonych działań. Z drugiej strony kompetencja jest skierowana do człowieka jako całości. Innymi słowy, kompetencje częściej oznaczają ogólne dyspozycje ludzi do radzenia sobie z wymaganiami życia codziennego niż kwalifikacje.

Ostatecznie należy zauważyć, że pojęcie kwalifikacji jest bardziej skoncentrowane na faktach, podczas gdy pojęcie kompetencji jest bardziej zorientowane na wartości. Kwalifikacje ograniczają się do wiedzy przedmiotowej,  a kompetencje rozciągają się również na wartości i postawy. Oznacza to, że same kwalifikacje są zawsze ograniczone do pewnych obszarów tematycznych, co ostatecznie potwierdza na przykład stopień uniwersytecki lub dyplom wykwalifikowanego pracownika w określonej dziedzinie, podczas gdy kompetencje wykraczają daleko poza poszczególne obszary tematyczne. Przykłady kompetencji obejmują: umiejętności komunikacyjne, umiejętność współpracy, myślenie w kontekście, niezależność, chęć uczenia się i działania itp. Jednak pomimo wszystkich różnic między pojęciem kwalifikacji a pojęciem kompetencji, należy zauważyć, że z pewnością istnieją podobieństwa między tymi pojęciami. Na przykład zarówno kompetencje, jak i kwalifikacje są wynikiem rozwijania wrodzonych zdolności.

Kwalifikacje a kompetencje — praktyka

Choć kwalifikacje i kompetencje czasami używane są zamiennie, to są to osobne pojęcia. Tworząc nasze CV, musimy wiedzieć, jakie są między nimi różnice. Nasze kwalifikacje są to więc szkoły, które ukończyliśmy, studia, kursy, szkolenia itp.  czyli potwierdzona przez dyplom, czy certyfikat wiedza dotycząca jakiegoś tematu. Naszymi kwalifikacjami jest więc dyplom ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów, certyfikat znajomości języka obcego, dyplom ukończenia kursu lub szkolenia itp. Z kolei kompetencje dzielimy na twarde i miękkie.  Kompetencje twarde to znajomość języków obcych, obsługi komputera, różnego rodzaju programów komputerowych, umiejętność obsługi sprzętów i urządzeń itp. Z kolei kompetencje miękkie są to nasze cechy osobowości, a także umiejętności społeczne, które posiadamy. Możemy do nich zaliczyć na przykład umiejętność pracy w zespole, elastyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność itp.

Kwalifikacje a kompetencje w CV

Kiedy już wiemy, czym są kwalifikacje i kompetencje, jesteśmy w stanie odpowiednio zlokalizować je w naszym CV. Kwaligikacje, czyli wykształcenie i kursy powinny być umieszczone w osobnym miejscu, kompetencje twarde, czyli znajomość języków obcych, obsługi urządzeń, czy programów komputerowych w osobnej rubryce, a kompetencje miękkie, czyli społeczne i osobowościowe w osobnej. Kompetencje miękkie są tak samo ważne jak twarde oraz kwalifikacje, ponieważ często te cechy decydują o tym, czy nasza praca na danym stanowisku będzie przebiegała poprawnie, dlatego rekruterzy zwracają na nie uwagę. Jak skutecznie znaleźć pracę, odpowiedź można znaleźć na https://pultusk24.pl/artykul/jak-skutecznie-znalezc/1232048.

Zobacz również